uSchool identity

Identity & logo

Furay identity

Identity & logo

Logo selection '15-'17

Identity & logo

L42 identity

Identity & logo

Four Bites Food & Coffee logo

Identity & logo

Novitatis identity

Identity & logo

Enka identity

Identity & logo

K&Á wedding

Identity & logo

Renergy identity

Identity & logo

Mechanical Engineering Faculty identity

Identity & logo